Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Proper Medical Writing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Panieńska 9/12 (03-704), KRS 0000500264, NIP 5252580838, REGON 147130527.

Kontakt z Administratorem Państwa danych osobowych możliwy jest pod adresem [email protected]

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji łączącej Państwa z Administratorem Danych Osobowych umowy/współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, pkt. 1, lit.
b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.