Privacy policy

INFORMATION CONCERNING THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

According to Art. 13 of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (hereinafter referred to as GDPR), the administrator of your personal data is Proper Medical Writing Sp. z o.o. with its office in 03-704 Warsaw,  9/12 Panieńska St., KRS 0000500264, NIP 5252580838, REGON 147130527.

You can contact your personal data administrator at mail@propermedicalwriting.com

Your personal data will be processed to implement the contract / cooperation between you and the Personal Data Administrator. The legal basis for the processing of personal data is Art. 6, point 1b of the GDPR: this processing is necessary  for the performance of a contract to which the data subject is party or to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract.

Only the entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions will be the recipients of your personal data.

Your personal data will be processed for the period of cooperation, as well as for the period required by tax law and the period necessary to defend against any claims.

You have the right to access, rectify, delete, limit processing, or transfer your data and have the right to object. You have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority in the field of personal data protection if you believe that the processing of your personal data violates the law.

Providing personal data is voluntary; however, refusal to provide data may result in the refusal to conclude a contract.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Proper Medical Writing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Panieńska 9/12 (03-704), KRS 0000500264, NIP 5252580838, REGON 147130527.

Kontakt z Administratorem Państwa danych osobowych możliwy jest pod adresem mail@propermedicalwriting.com

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji łączącej Państwa z Administratorem Danych Osobowych umowy/współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, pkt. 1, lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.